Konkurs na plakat do filmu!


ENG BELLOW

Mamy dla Was konkurs.
Nasza najnowsza produkcja – dokumentalny film pt. „Trwanie” potrzebuje plakatu.
Zachęcamy do podjęcia wyzwania. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

Nagroda w konkursie – 1000 zł.
Na prace czekamy do 16.10.2022

Regulamin poniżej


Konkurs na Projekt plakatu

do filmu przyrodniczego pt. „Trwanie”

§ 1
Przedmiot konkursu

Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o., zwana dalej Producentem ogłasza konkurs na projekt plakatu do przyrodniczego filmu dokumentalnego pt. „Trwanie”

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie

Celem Konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym przyrodniczy film dokumentalny pt. „Trwanie” i zostanie wykorzystany jako podstawa do tworzenia grafiki materiałów promocyjnych i dystrybucyjnych filmu.

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić trzy projekty.

§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt

Projekt graficzny plakatu powinien odnosić się do tematu i formy wizualnej filmu „Trwanie” (zgłaszający otrzyma czasowy dostęp do filmu w serwisie Vimeo wraz hasłem dostępowym po zgłoszeniu chęci udziału na adres mailowy wfo@wfo.com.pl), logotyp Wytwórni Filmów Oświatowych sp. z o.o. (zgłaszający otrzyma po zgłoszeniu chęci udziału) i WFOŚiGW w Łodzi (do pobrania ze strony https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/logo-i-wytyczne-zwiazane-z-zasadami-znakowania, logotyp UMWŁ i Lasów Państwowych oraz następujący tekst (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie):
WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH
przedstawia film
„Trwanie”
Produkcja filmu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako zadanie pod nazwą: DRZEWO ŻYCIA – przyrodniczy film dokumentalny
scenariusz i reżyseria: JACEK SCHMIDT, według pomysłu: RAFAŁA JÓŹWIAKA, zdjęcia: JÓZEF ROMASZ,
montaż: ARTUR FRĄTCZAK, dźwięk: MICHAŁ KOSTERKIEWICZ jr, muzyka: TYMOTEUSZ KARAŚ-TĘCZA, wokal: MARIA KRAWCZYK, operator drona: ŁUKASZ CYBULSKI, konsultacja naukowa PIOTR BANASZCZAK
wystąpili: MAREK KUBACKI, MARIA KRAWCZYK, TADEUSZ MICHAŚ, BARTOSZ KRÓL, SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK, AGATA POSZUMSKA
producent: SŁAWOMIR KALWINEK, WALDEMAR DROZD, kierownictwo produkcji: AGATA SEMENIUK, współpraca realizacyjna: SŁAWOMIR PĘKALA, JĘDRZEJ HEJDUK, ROMAN DĘBSKI, IWONA THOMAS-STACHACZ
PRODUKCJA: WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH Sp. z o.o. © WFO 2022,

Wybrany w Konkursie projekt plakatu lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Producenta do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z filmem: okładki i nadruku na płytę DVD, reklam, informacji prasowych
i internetowych itp.

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie poglądowych plików graficznych pdf uwzględniających format – B1 pion na adres email: wfo@wfo.com.pl w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat – Trwanie.
W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres-mail do dnia 16 października 2022 roku.
Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików pdf w wielkości nie większej niż 5 MB. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora. W przypadku osoby nieletniej należy załączyć podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o treści: „Zgadzam się na uczestnictwo w konkursie na plakat do filmu pt. „Trwanie” (imię i nazwisko nieletniego autora), którego jestem prawnym opiekunem i będę go reprezentować w przypadku wygranej, w celu sfinalizowania nagrody”.
Autor zwycięskiej pracy, wybranej przez Jury Konkursu, zobowiązuje się, w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników Konkursu, dostarczyć oryginalne pliki graficzne zgodnie z wytycznymi, które otrzyma od Producenta. W przeciwnym wypadku Producent zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej projektowi innego autora.
Twórca wybranego projektu plakatu wyraża zgodę na przekazanie plików w formie edytowalnej do dalszego wykorzystania w innych formach druków reklamowych w rozdzielczości 300 dpi, a także grafik do wykorzystania w Internecie.
Twórca wybranego projektu plakatu zobowiązuje się do udzielenia wywiadu Producentowi w formie podcastu i wyraża zgodę na jego upublicznienie w internecie.

§ 4
Sposób i kryteria oceny

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie przez Jury Konkursu. Jury, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, oryginalność czytelność i siłę marketingową. Jury dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
Po podjęciu ostatecznej decyzji Jury poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego projektu. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Jury Konkursowego.

Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Zastrzega się, że ocena Jury może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 6.
§ 5
Warunki ogólne

Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Producenta swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europy I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca kwestionowaną pracę zrekompensuje Producentowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Producenta od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)
Niniejszy Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 919 i następne).

§ 6
Nagroda

Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 1 000 PLN brutto (tysiąc złotych).
W przypadku, gdyby wybrany projekt był realizowany zespołowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół.
Nagroda zostanie wypłacona na konto bankowe zwycięzcy, po podpisaniu stosownej umowy i wystawieniu na jej podstawie rachunku.

§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Wytwórni Filmów Oświatowych sp. z o.o., w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Producenta na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
Producent – organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8
Postanowienia końcowe

Producent zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez konieczności podawania przyczyny.
We wszystkich sprawach spornych decyduje Jury.
Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Producenta: www.wfo.com.pl

————————————————————–

We have a competition for you.
Our latest production – a documentary film entitled 'Persistence’ – needs a poster.
We encourage you to take up the challenge. The competition is open and anyone can take part.

The prize in the competition is PLN 1000.
We are waiting for the works until 16.10.2022

Terms and conditions below

Poster design competition
for the nature film entitled. „Persistence”

§ 1
Subject of the competition

Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o., hereinafter referred to as the Producer, announces a competition to design a poster for a nature documentary film entitled „Trwanie”. „Persistence”.

§ 2
Conditions of participation in the competition

The aim of the Competition is to identify and select a graphic design to be used as a poster promoting the nature documentary film „Trwanie”. „Persistence” and will be used as the basis for the creation of graphics for the promotional and distribution materials of the film.

The competition is open and anyone can take part.
The Competition is primarily aimed at graphic designers, designers, visual artists and people involved in graphic design. Only works that have not participated in other competitions can take part in the Competition.
Participation in the Competition is free of charge and completely voluntary.
Each participant may submit three designs to the Competition.

§ 3
Requirements to be met by the design

The graphic design of the poster should refer to the theme and visual form of the film „Persistence” (the applicant will receive temporary access to the film on Vimeo together with a password after notifying the intention to participate to the e-mail address wfo@wfo.com.pl), the logotype of Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o. (the applicant will receive after declaring their willingness to participate) and the WFOŚiGW in Łódź (downloadable from https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/logo-i-wytyczne-zwiazane-z-zasadami-znakowania), the logos of UMWŁ and the State Forests and the following text (the final content of the poster may be subject to change): EDUCATIONAL FILM STUDIO
presents the film
„Persistence”.
The production of the film was co-financed from the funds of the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Łódź as a task entitled: DRZEWO ŻYCIA – a nature documentary film
screenplay and direction: JACEK SCHMIDT, based on an idea by: RAFAŁ JÓŹWiak, cinematography: JÓZEF ROMASZ,
editor: ARTUR FRĄTCZAK, sound: MICHAŁ KOSTERKIEWICZ jr, music: TYMOTEUSZ KARAŚ-TĘCZA, vocals: MARIA KRAWCZYK, drone operator: ŁUKASZ CYBULSKI, scientific consultation: PIOTR BANASZCZAK
starring: MAREK KUBACKI, MARIA KRAWCZYK, TADEUSZ MICHAŚ, BARTOSZ KRÓL, SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK, AGATA POSZUMSKA producer: SŁAWOMIR KALWINEK, WALDEMAR DROZD, production management: AGATA SEMENIUK, production cooperation: SŁAWOMIR PĘKALA, JĘDRZEJ HEJDUK, ROMAN DĘBSKI, IWONA THOMAS-STACHACZ
PRODUCTION: WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWY Sp. z o.o. © WFO 2022,

The poster design selected in the Competition or its components may be used by the Producer to create other publicity materials related to the film: cover and print for the DVD, advertisements, press and Internet information, etc.

The submission of the works is made by sending the illustrative pdf graphic files taking into account the format – B1 vertical to the email address: wfo@wfo.com.pl in the title of the email please write: Poster Competition – Persistence. Only works sent to the above-mentioned e-mail address by 16 October 2022 will be considered in the Competition. Competition entries should be sent as pdf files of no more than 5 MB in size. In the body of the message, the e-mail address to which the entry confirmation message is to be sent and the author’s name, address and contact telephone number must be included. In the case of a minor, a statement signed by a legal guardian must be attached which reads: „I agree to participate in the poster competition for the film entitled 'Persistence’ by (name of minor author), of whom I am the legal guardian and will represent him/her in the event of winning, in order to finalise the prize”.
The author of the winning entry, selected by the Jury of the Competition, undertakes, within seven days of the announcement of the results of the Competition, to provide the original graphic files according to the guidelines he/she will receive from the Producer. Otherwise, the Producer reserves the right to award the Grand Prize to a project by another author.
The creator of the selected poster design agrees to provide the files in editable form for further use in other forms of advertising prints at a resolution of 300 dpi, as well as graphics for use on the Internet. The author of the selected poster design undertakes to give an interview to the Producer in the form of a podcast and agrees to make it public on the Internet.

§ 4
Method and criteria of assessment

The entries will be assessed by the Jury of the Competition. The Jury, taking into account the aesthetic quality of the work, will also assess its content, originality, legibility and marketing strength. The Jury will select one best design. Once the final decision has been made, the Jury will make public the name of the author of the winning design. Once the Competition has been decided, minutes will be drawn up and signed by all members of the Competition Jury.

The decisions of the Jury are indisputable, final and cannot be appealed. It is stipulated that the Jury’s assessment may result in the project not being selected and chosen for realisation, which is tantamount to resignation from awarding the prize referred to in § 6.
§ 5
General conditions

Persons submitting their applications as part of the Competition thereby consent to the Producer’s processing of their personal data solely for the purposes of the Competition to the extent necessary for the proper conduct of the Competition – in accordance with Article 13(1)-(2) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679
of 27 April 2016 on the protection of natural persons in relation to the
in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation „RODO”).
Submission of work to the Competition is tantamount to acceptance of the terms and conditions of these Regulations and a declaration that the works submitted to the Competition have been made personally. At the same time, the submission of the Competition works means that the submitter declares that they do not infringe the rights of third parties, in particular they do not violate their property and personal copyrights. In the event that a third party makes a claim due to the infringement of the rights set out above, the person submitting the contested work shall compensate the Producer, as the sole responsible party, for the costs incurred in relation to the claims for damages made against him, releasing the Producer from any obligations arising therefrom.

This Competition is not a game of chance within the meaning of the Act of 29 July 1992 on games of chance and betting (Journal of Laws No. 68, item 341 as amended) This Competition is a public promise within the meaning of the Civil Code (Art. 919 et seq.).

§ 6
Award

The winning project will be awarded a cash prize of PLN 1,000 gross (one thousand Polish Zlotys). In the event that the selected project is carried out in a team, the prize will be divided in equal parts between the persons forming the team.
The prize will be paid into the winner’s bank account, after the relevant agreement has been signed and an invoice issued on its basis.

§ 7 Ownership and right of use of the winning design

The winning poster design shall become the property of Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o. in exchange for the prize money paid. This is tantamount to the Producer taking over the exclusive property rights to the project and the possibility of using it for its own purposes.
The Producer – organiser of the Competition reserves the right to possible modifications of the winning design for its effective use.

§ 8
Final provisions

The Producer reserves the right to discontinue or cancel the Competition without giving any reason.
In all matters of dispute, the Jury shall decide.
These regulations shall be published on the Producer’s website: www.wfo.com.pl.